Woord van de FICM voorzitter

Op deze pagina willen  jullie op de hoogte houden met informatie allerhande die we krijgen van het bestuur van de FICM.


Veelal zijn dat interne berichten, informatie over geplande activiteiten, nieuwe firma's of diensten waarvan onze leden gebruik kunnen maken en waar we op vertoon van onze FICM lidkaart vermindering genieten op herstellingen of aankoop van materialen.


Deze zijn al op enkele plaatsen in ons land te genieten maar vooral in het buitenland en daar gaan dan wel het meeste van onze reizen door en lopen we dus het meeste kans op problemen.


Deze service zit in de prijs van uw lidgeld uiteraard inbegrepen en om de lijst te raadplegen volstaat het hier te klikken.


Hieronder vinden jullie een omzendbrief van de nieuwe voorzitter van FICM dhr. Guet Claude.


Deze omzendbrief is opgesteld in de talen die binnen het internationale bestuur van FICM en op de vergaderingen gehanteerd worden nl, Frans en Engels.


Maar voor wie moeilijkheden heeft met een van deze 2 talen hebben we er een vrije vertaling aan toe gevoegd, geen Google vertaling!

La Lettre du Président


Chers amis,


Le conseil d’administration réuni à Blavozy du 19 au 23 octobre 2018 m’a élu Président de notre Fédération.


Je prends contact avec vous pour que nous puissions faire connaissance.


Le renouvellement d’une partie du Conseil d’administration doit nous permettre de travailler différemment pour que notre Fédération soit plus ouverte et avec la participation de tous.


Le Reisemobil Union (Allemagne) nous a rejoint, et nous devons nous ouvrir vers d’autres Clubs, Ligues ou Fédérations de tous les pays d’Europe, ceci sera mon principal objectif.


Dans les prochaines semaines, certaines modifications se mettre en place pour permettre une plus grande ouverture.


Je compte sur vous pour que dans chaque pays qui compose la F.I.C.M. nous allions vers d’autres camping-caristes en club, ligue, fédération pour leur proposer de nous rejoindre.


Le Conseil d’Administration que j’ai l’honneur de présider sera pour vous un soutien permanent.


Seule une F.I.C.M. forte pourra être reconnue par les instances internationales.


Notre 42ième EUROC.C. à MARINA di CARRARA se prépare avec le Camper Club Italia, cette manifestation doit être un succès, c’est notre plus grande vitrine et la plus belle image que nous donnerons à toute l’EUROPE.


Vous devez encourager vos adhérents à faire ce voyage pour la convivialité et l’amitié.


Nous aurons avec tous les Présidents présents une réunion de prise de contact et de travail pour tracer le chemin que notre Fédération va prendre pour le bien de tous.


Je vous attendrai avec impatience.


Nous nous approchons des Fêtes de fin d’année, et je vais conclure ce message par mes vœux et ceux du Conseil d’Administration, des vœux de santé car nous en avons besoin pour faire nos beaux voyages, des vœux de bonheur pour vous et vos familles.


Pour le conseil d’administration


Claude Guet


PrésidentThe President's letter


Dear friends,


The Board of Directors, meeting in Blavozy from 19 to 23 October 2018, elected me President of our federation.


I will contact you so that we can get to know each other.


The renewal of part of the Board of Directors should enable us to work


differently to make our Federation more open and with the participation of all.


The Reisemobil Union (Germany) has joined us, and we must open up to others clubs, leagues or federations from all European countries, this will be my main objective.


In the coming weeks, some modifications will be implemented to allow


a greater openness.


I am counting on you to ensure that in every country that makes up the F.I.C.M. we go towards other motorhome owners in clubs, leagues, federations to propose them to join us.


The Board of Directors over which I have the honour to preside will be a support for you permanent.


Only a strong F.I.C.M. can be recognized by international bodies.


Our 42nd EUROC.C. in MARINA di CARRARA is being prepared with the Camper Club Italia, this event must be a success, it is our biggest showcase and the most beautiful image that we will give to the whole of Europe.


You must encourage your members to make this trip for friendliness and friendship.


We will have a meeting with all the Presidents present to establish contact and work to chart the path that our Federation will take for the good of all.


I will look forward to seeing you there.


We are approaching the end of the year holidays, and I will conclude this message with my wishes and those of the Board of Directors, health wishes because we need them for to make our beautiful trips, wishes of happiness for you and your families.


For the Board of Directors


Claude Guet


PrésidentBrief van de voorzitter.


Beste vrienden,


De beheerraad, in vergadering te Blavozy van 17 tot 2 oktober 2018, heeft me verkozen tot nieuwe voorzitter van onze federatie.


Ik contacteer jullie gewoon om elkaar beter te leren kennen.


Het vernieuwen van een aantal afgelopen mandaten binnen het bestuur, biedt ons de mogelijkheid om de federatie opener te maken en dat door samenwerking met allen.


De Reisemobil Union (Duitsland) heeft ons weer vervoegd, en nu moeten we ook openstaan om andere clubs, liga’s en federaties te ontvangen. In de komende weken zullen nog meerdere aanpassingen gebeuren om nog ontvankelijker te zijn. Ik reken dan ook op jullie om in elk land dat deel uitmaakt van de FICM om andere clubs, liga’s en federaties uit te nodigen om ons te leren kennen.


De Raad van Bestuur, waar ik de eer heb deze te mogen voorzitten, zal een permanente steun zijn bij uw inspanningen. Alleen een sterke FICM kan erkend worden bij internationale overheden en instanties.


Onze 42ste EURO CC te Marina di Carrara wordt verder afgewerkt door de Camper Club Italia, deze bijeenkomst moet een groot succes worden want het is ons uithangbord en het mooiste beeld dat we in gans Europa kunnen tonen. Jullie moeten jullie leden aanmoedigen om deze trip te doen en zo hen te laten kennis maken met de vriendschap en verstandhouding.


Daar zullen we met alle voorzitters die aanwezig zijn in gesprek gaan om zo contacten te leggen en de weg uit te zetten die onze federatie zal volgen ten voordele van iedereen. Ik kijk er naar uit jullie daar te ontmoeten.


Zo komen we dan stilaan aan het jaareinde en ik wil deze brief dan ook afsluiten door jullie mijn, en die van het ganse bestuur, beste wensen over te brengen, wensen voor een goede gezondheid want die hebben we nodig om nog vele prachtige reizen te maken, maar ook wensen van geluk voor u en uw familie.


Voor de Raad van Bestuur.


Claude Guet.


Voorzitter


Copyright © All Rights Reserved